Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.orgelfonds.onzekerk.nl) van de stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te Soest (hierna te noemen “HET ORGELFONDS”, die haar adres heeft op 3768 GD Soest, Bartolottilaan 38, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amersfoort onder nummer 32106626.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze interntsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

 

Gebruik van deze internetsite

Beslissingen op basis van informatie van deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel HET ORGELFONDS tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt HET ORGELFONDS expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

HET ORGELFONDS beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

HET ORGELFONDS garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

HET ORGELFONDS, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HET ORGELFONDS of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HET ORGELFONDS is het niet toegestaan links naar Sites van HET ORGELFONDS aan te bieden. 

 

On line communicatie


De beveiliging van berichten die u per e-mail aan HET ORGELFONDS zendt, is niet gegarandeerd. HET ORGELFONDS raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan HET ORGELFONDS te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan HET ORGELFONDS te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid


HET ORGELFONDS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of HET ORGELFONDS op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan HET ORGELFONDS of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van HET ORGELFONDS.

 

Toepasselijk recht


Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen


HET ORGELFONDS behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Laatste wijziging op: 06-10-2005 12:12